کاربر میهمان ( ورود ) | ثبت‌‌نام میهمان  | راهنما  چهارشنبه، ۱۹ مرداد‌‌ماه ۱۴۰۱ | Wednesday, August 10, 2022
 
 
سامانه ثبت‌ نام مدیریت آموزشی مربیان شرایط و مدارک آزمون آرشیو درباره ما تماس با ما
 

دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۱ تیر ۱۴۰۱ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۱/۰۴/۱۱

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

عالمی

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۴/۱۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

حیدرنیا

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۴/۱۲

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

عالمی

۴

فنی

دوشنبه، ۱۴۰۱/۰۴/۱۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

حیدرنیا

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۱/۰۴/۱۳

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

عالمی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۴/۱۴

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

عالمی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۱/۰۴/۱۵

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

عالمی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۴/۱۶

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

عالمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۷ خرداد ۱۴۰۱ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۱/۰۳/۰۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

عالمی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۳/۰۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

عالمی

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۳/۰۸

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

حیدرنیا

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۱/۰۳/۰۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

عالمی

۵

فنی

دوشنبه، ۱۴۰۱/۰۳/۰۹

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

حیدرنیا

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۳/۱۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

عالمی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۱/۰۳/۱۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

عالمی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۳/۱۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

عالمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۱/۰۲/۲۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

عالمی

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

حیدرنیا

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

عالمی

۴

فنی

دوشنبه، ۱۴۰۱/۰۲/۲۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

حیدرنیا

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۱/۰۲/۲۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

عالمی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۲/۲۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

عالمی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

عالمی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۲/۲۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

عالمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: یک‌‌شنبه، ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۲/۰۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

عالمی

۲

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۱/۰۲/۰۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

عالمی

۳

فنی

دوشنبه، ۱۴۰۱/۰۲/۰۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

حیدرنیا

۴

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۲/۰۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

حیدرنیا

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۲/۰۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

عالمی

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۱/۰۲/۰۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

عالمی

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۲/۰۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

عالمی

۸

آیین نامه

جمعه، ۱۴۰۱/۰۲/۰۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

عالمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۷ فروردین ۱۴۰۱ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۱/۰۱/۲۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

عالمی

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۱/۲۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

حیدرنیا

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۱/۲۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

عالمی

۴

فنی

دوشنبه، ۱۴۰۱/۰۱/۲۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

حیدرنیا

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۱/۰۱/۲۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

عالمی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۱/۳۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

عالمی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

عالمی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۲/۰۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

عالمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۱/۰۱/۲۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

عالمی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۱/۲۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

عالمی

۳

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۱/۲۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

حیدرنیا

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۱/۰۱/۲۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

عالمی

۵

فنی

دوشنبه، ۱۴۰۱/۰۱/۲۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

حیدرنیا

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۱/۲۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

عالمی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۱/۰۱/۲۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

عالمی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۱/۰۱/۲۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

عالمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۷ آذر ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۹/۲۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

عالمی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۹/۲۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

عالمی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۹/۲۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

عالمی

۴

فنی

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۹/۲۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

حیدرنیا

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

عالمی

۶

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

حیدرنیا

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۱۰/۰۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

عالمی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۱۰/۰۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

عالمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۲ آبان ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۸/۲۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

عالمی

۲

فنی

شنبه، ۱۴۰۰/۰۸/۲۲

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

حیدرنیا

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۸/۲۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

عالمی

۴

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۸/۲۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

حیدرنیا

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

عالمی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۸/۲۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

عالمی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۸/۲۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

عالمی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۸/۲۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

عالمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۸ آبان ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۸/۰۸

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

عالمی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۸/۰۹

۱۳:۰۰

۰۵:۰۰

عالمی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۸/۱۰

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

عالمی

۴

فنی

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۸/۱۰

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

حیدرنیا

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۸/۱۱

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

عالمی

۶

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۸/۱۱

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

حیدرنیا

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۸/۱۲

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

عالمی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۸/۱۳

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

عالمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۴ مهر ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۷/۲۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

عالمی

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۷/۲۵

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

حیدرنیا

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۷/۲۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

عالمی

۴

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۷/۲۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

عالمی

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۷/۲۷

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

حیدرنیا

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۷/۲۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

عالمی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۷/۲۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

عالمی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۷/۲۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

عالمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۲۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

عالمی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۲۸

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

عالمی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۲۹

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

عالمی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

عالمی

۵

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۳۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

حیدرنیا

۶

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

عالمی

۷

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

حیدرنیا

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۷/۰۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

عالمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۱۳

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

عالمی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

عالمی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۱۵

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

عالمی

۴

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۱۶

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

حیدرنیا

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۱۶

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

عالمی

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۱۷

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

حیدرنیا

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۱۷

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

عالمی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۱۸

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

عالمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۱۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

عالمی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۱۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

عالمی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۱۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

عالمی

۴

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۱۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

حیدرنیا

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۱۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

عالمی

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۱۷

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

حیدرنیا

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۱۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

عالمی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۶/۱۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

عالمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۶ مرداد ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۱۶

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

عالمی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۱۷

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

عالمی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۱۸

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

عالمی

۴

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۱۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

حیدری نیا

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۱۹

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

عالمی

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۲۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

حیدری نیا

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۲۰

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

عالمی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۲۱

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

عالمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۹ مرداد ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۰۹

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

عالمی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

عالمی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۱۱

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

عالمی

۴

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

حیدرنیا

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۱۲

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

عالمی

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

حیدرنیا

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۱۳

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

عالمی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۵/۱۴

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

عالمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۶ تیر ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

عالمی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

عالمی

۳

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۲۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

عالمی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۲۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

عالمی

۵

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۳۰

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

حیدرنیا

۶

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

حیدرنیا

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۳۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

عالمی

۸

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۷/۲۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

عالمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۹ تیر ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

عالمی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

عالمی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

عالمی

۴

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

عالمی

۵

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

عالمی

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

شفیعی

۷

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

عالمی

۸

فنی

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

شفیعی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱۲ تیر ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۱۲

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

عالمی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۱۳

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

عالمی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

عالمی

۴

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

حیدرنیا

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

عالمی

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۱۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

حیدرنیا

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۱۶

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

عالمی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۱۷

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

عالمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۵ تیر ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۵

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

عالمی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۶

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

عالمی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۷

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

عالمی

۴

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

حیدرنیا

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

عالمی

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۹

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

حیدرنیا

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۹

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

عالمی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۱۰

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

عالمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۹

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

عالمی

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

حیدری نیا

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

عالمی

۴

فنی

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

حیدری نیا

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۳۱

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

عالمی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۱

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

عالمی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۲

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

عالمی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۴/۰۳

۱۱:۰۰

۱۳:۰۰

عالمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

عالمی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

عالمی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

عالمی

۴

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

حیدری نیا

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

عالمی

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۶

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

حیدری نیا

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

عالمی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۲۷

۱۳:۰۰

۱۵:۰۰

عالمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱ خرداد ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۱

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

عالمی

۲

فنی

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۲

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

حیدری نیا

۳

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۲

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

عالمی

۴

فنی

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۳

۱۵:۰۰

۱۷:۰۰

حیدری نیا

۵

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۳

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

عالمی

۶

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۴

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

عالمی

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۵

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

عالمی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۶

۱۷:۰۰

۱۹:۰۰

عالمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۱ خرداد ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۱

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

عالمی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۲

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

عالمی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۳

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

عالمی

۴

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۴

۰۹:۰۰

۱۱:۰۰

حیدری نیا

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۴

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

عالمی

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۵

۰۹:۰۰

۱۱:۰۰

حیدری نیا

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۵

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

عالمی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۳/۰۶

۱۹:۰۰

۲۱:۰۰

عالمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۵

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

عالمی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۶

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

عالمی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۷

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

عالمی

۴

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

حیدری نیا

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

عالمی

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۹

۱۴:۰۰

۱۶:۰۰

حیدری نیا

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۹

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

عالمی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۳۰

۱۶:۰۰

۱۸:۰۰

عالمی


دوره آموزشی آیین نامه و فنی  (بسته شده)

شروع: شنبه، ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | مدت: ۸ جلسه (۱۶ ساعت)

جلسهموضوعتاریخشروعپایانمدرس

۱

آیین نامه

شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۵

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

عالمی

۲

آیین نامه

یک‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۶

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

عالمی

۳

آیین نامه

دوشنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۷

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

عالمی

۴

فنی

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

حیدری نیا

۵

آیین نامه

سه‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

عالمی

۶

فنی

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۹

۱۲:۰۰

۱۴:۰۰

حیدری نیا

۷

آیین نامه

چهارشنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۲۹

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

عالمی

۸

آیین نامه

پنج‌‌شنبه، ۱۴۰۰/۰۲/۳۰

۱۸:۰۰

۲۰:۰۰

عالمی 

نام کاربری

 

رمز عبور

   

به کانال تلگرام ما بپیوندید. به کانال تلگرام ما بپیوندید. ما را در اینستاگرام دنبال کنید

آموزشگاه رانندگی پیروز اسلامشهر


ثبت‌‌نام

مدیریت آموزشی

شرایط و مدارک

دانشنامه

آرشیو

درباره ما

تماس با ما


نشانی: اسلامشهر، شهرک واوان، خیابان حضرت ولیعصر (ع) نبش لاله ۹

تلفن: ۵۶۲۸۹۸۶۳ - ۵۶۱۹۰۹۵۰ - ۵۶۱۹۰۹۶۰ (۰۲۱)

پست الکترونیک: info@piroozsd.ir

 

© ۱۴۰۱ کلیه حقوق برای آموزشگاه رانندگی پیروز اسلامشهر محفوظ است.

هرگونه کپی برداری از مطالب و محتوای این وب‌‌سایت بدون مجوز کتبی نقض قانون حمایت از تولیدکنندگان محتوای اینترنتی می‌‌باشد و تحت پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت.

طراحی و توسعه: گروه ریزسامانه‌‌های نمادیس| پایگاه آموزش مجازی رانندگی| عضو طرح سامانه مدیریت هوشمند آموزشگاه رانندگی